Persia پارسا

A place to watch the beauty of the World منزلگاهی برای احساس زیبایی ها و آرامش

عکس من
نام:
مکان: Iran

I am moved to telegram & Instagram : :من به تلگرام و اینستاگرام کوچ کرده ام: http://Telegram.me/zabihmand https://www.instagram.com › zabihmand . . . ........................................Active,Smart,Successful,. . . Persian, M.A. in Urban Planning, M.B. in Civil Engineering, B.C. in IT & Tourism, teacher of Art (Latin Calligraphy).................................................. شهرزاد قصه های حافظ و سعدیم شمشیرم را از رو می بندم ، همچون مازیار و بابک ، اندیشه ام را سامان می بخشم چون داریوش و کوروش ، ایمانم را از زرتشت و محمد (ص) می گیرم و فریاد هایم را از رستم فرخ زاد . خون هرمزان در رگ های من می جوشد . من در برابر همه دشمنان سرزمینم خواهم ایستاد ، هرچند که بسان یزدگرد تنهاترین باشم . من خروشم را از کارون می گیرم ، صداقتم را از خلیج همیشگی فارس و سختی ام را از سهند . تشنه نیستم ، همچون کویر . دل من شهر سوخته سیستان است . چون ابرکوه سرو بر باور هایم استوارم و سخنم را از توس فرا می گیرم . این منم .زاده مهر پارس ، یک ایرانی

جمعه، آذر ۲۵، ۱۳۹۰

NEED WASHING? به شستشو نیاز داری؟

NEED WASHING?
به شستشو نیاز داری؟
 
A little girl had been shopping with her Mom in Wal-Mart. She must have been 6 years old, this beautiful red haired, freckle faced image of innocence.
دختر کوچکی با مادرش در وال مارت مشغول خرید بودند. دخترک حدوداً شش ساله بود. موی قرمز زیبائی داشت و کک و مک های صورتش حالت بیگناهی به او می داد
 
 


It was pouring outside. The kind of rain that gushes over the top of rain gutters, so much in a hurry to hit the earth it has no time to flow down the spout.. We all stood there, under the awning, just inside the door of the WalMart.
در بیرون باران بسختی می بارید. از آن بارانهایی که جوی ها را لبریز می کرد و آنقدر شدید بود که حتی وقت برای جاری شدن نمی داد. ما همگی در آنجا ایستاده بودیم. همه پشت درهای وال مارت جمع شده بودیم و حیرت زده به باران نگاه می کردیم
We waited, some patiently, others irritated because nature messed up their hurried day.
ما منتظر شدیم، بعضی ها با حوصله، و سایرین دلخور، زیرا طبیعت برنامه کاری آنها را به هم زده بود
 
 


I am always mesmerized by rainfall. I got lost in the sound and sight of the heavens washing away the dirt and dust of the world.  Memories of running, splashing so carefree as a child came pouring in as a welcome reprieve from the worries of my da
باران همیشه مرا سحر می کند. من در صدای باران گم شدم. باران بهشتی گرد و غبار را از دنیا می زدود و پاک می کرد. خاطرات بارش، و چلپ چلپ کردن بیخیال در باران در دوران کودکی به اندرون من سرریز شد و به تکرار آن حاطرات خوشامد گفتم
Her little voice was so sweet as it broke the hypnotic trance we were all caught in, 'Mom let's run through the rain,'
صدای کم سن و سال و شیرین دخترک آن حالت افسون زدگی که ما را در بر گرفته بود در هم شکست. گفت: مامان، بیا زیر بارون بدویم
she said.
'What?' Mom asked.
مادر گفت:
چه؟
'Let's run through the rain!' She repeated.
دخترک تکرار کرد: بیا زیر بارون بدویم
'No, honey. We'll wait until it slows down a bit,' Mom replied.
مادر جواب داد
نه عزیزم. ما صبر می کنیم تا بارون آهسته بشه
This young child waited a minute and repeated: 'Mom, let's run through the rain..'
دختربچه لحظه ای صبر کرد و تکرار کنان گفت: مامان، بیا از زیر بارون رد بشیم
'We'll get soaked if we do,' Mom said.
مادر گفت: اگر برویم خیس خواهیم شد
'No, we won't, Mom. That's not what you said this morning,' the young girl said as she tugged at her Mom's sleevs
دخترک درحالیکه آستین مادرش را می کشید گفت
این اون چیزی نیست که امروز صبح می گفتی
'This morning? When did I say we could run through the rain and not get wet?'
امروز صبح؟ من کی گفتم که اگر زیر بارون بدویم خیس نمیشیم؟
'Don't you remember? When you were talking to Daddy about his cancer, you said, ' If God can get us through this, He can get us through anything! ' '
یادت نمیاد؟ وقتی داشتی با پدر در مورد سرطانش حرف می زدی. تو گفتی، اگر خدا می تونه ما رو از این مخمصه نجات بده، پس در هر حالت دیگه ای هم ما رو نجات خواهد داد
The entire crowd stopped dead silent.. I swear you couldn't hear anything but the rain.. We all stood silently. No one left. Mom paused and thought for a moment about what she would say.
تمامی حاضرین سکوتی مرگبار اختیار کردند. قسم می خورم که غیر از صدای باران چیزی شنیده نمیشد. همه در سکوت ایستاده بودند. هیچکس آنجا را ترک نکرد. مادر لحظاتی درنگ کرد و به تفکر پرداخت. باید چه بگوید؟
Now some would laugh it off and scold her for being silly. Some might even ignore what was said. But this was a moment of affirmation in a young child's life. A time when innocent trust can be nurtured so that it will bloom into faith.
ممکن بود یک نفر او را بخاطر احمق بودن مسخره کند و بعضی ها ممکن بود به آنچه او گفته بود بی تفاوت بمانند. اما این لحظه ای تثبیت کننده در
زندگی این دختر بچه بود. لحظه ای که باوری سالم می توانست به ایمانی محکم تبدیل شود
'Honey, you are absolutely right. Let's run through the rain. If GOD let's us get wet, well maybe we just need washing,' Mom said.
مادر گفت:
عزیزم، تو کاملاً درست می گوئی. بیا زیر باران بدویم. اگر خداوند اجازه بده که ما خیس بشویم، خب، فقط به یک شستشو احتیاج خواهیم داشت
Then off they ran. We all stood watching, smiling and laughing as they darted past the cars and yes, through the puddles. They got soaked.
و سپس آن دو دویدند. ما همه ایستادیم و درحالیکه آنها از کنار اتومبیلها می گذشتند تا به ماشین خود برسند و از روی جوی های آب می پریدند نظاره می کردیم. آنها خیس شدند

They were followed by a few who screamed and laughed like children all the way to their cars. And yes, I did.

I ran.  I got wet.  I needed washing
آن دو مانند بچه ها جیغ می زدند و می خندیدند و بطرف اتومبیل خود می رفتند. و بله، منم همین کار رو کردم. خیس شدم. باید لباسهام رو می شستم
Circumstances or people can take away your material possessions, they can take away your money, and they can take away your health. But no one can ever take away your precious memories...So, don't forget to make time and take the opportunities to make memories everyday.
شرایط یا مردم می توانند آنچه به شما تعلق دارد را از شما بگیرند، می توانند پول شما، و سلامتی شما را از شما بدزدند. اما هیچکس قادر نیست خاطرات طلائی شما را بدزدد.... پس، فراموش نکنید که وقت بگذارید و از این فرصت های هر روزه خاطراتی شیرین بسازید
To everything there is a season and a time to every purpose under heaven.
برای هر چیزی زمانی هست و برای هر منظوری هم زمانی معین شده است
I HOPE YOU STILL TAKE THE TIME TO RUN THROUGH THE RAIN.
امیدوارم شما هنوز هم وقت برای دویدن زیر باران داشته باشید
They say it takes a minute to find a special person, an hour to appreciate them, a day to love them, but then an entire life to forget them
می گویند برای یافتن یک شخص بخصوص فقط یک دقیقه، و برای یافتن ارزش او یک ساعت، و برای دوست داشتن آنها یک روز، و برای فراموش کردن آنها تمامی عمر لازم است
Send this to the people you'll never forget and remember to also send it to the person who sent it to you. It's a short message to let them know that you'll never forget them.
این ایمیل را برای کسانی که هرگز فراموششان نمی کنی، و همچنین برای کسی که این ایمیل را برای تو فرستاده بفرست. این یک پیام کوتاه است تا به آنها بگویی که هرگز فراموشان نخواهی کرد


Take the time to live!!!
از زمانی که زنده هستی بهره ببر
Keep in touch with your friends, you never know when you'll need each other --
با دوستانت در تماس باش. شما هرگز نمی دونین کی به هم محتاج میشین

and don't forget to run in the rain!
و فراموش نکن که زیر باران بدوی

پنجشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۹۰

زیباترین جمله

When the egg breaks by an external power, a life ends
وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می­شکند، یک زندگی به پایان می­رسد.

When the egg breaks by an internal power, a life begins
وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیروئی از داخل می­شکند، یک زندگی آغاز می­شود


Great changes always begin with that internal power
تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود

بزرگان

هر وقت تو زندگی رسیدی به جایی که یه در بزرگ با یه قفل گنده داره اصلا نترس! چون اگه قرار بود باز نشه به جای در، دیوار می ذاشتن.
"قدم تازه ای برداشتن... این چیزی است که مردم بیشتر از آن میترسند." داستایوسکی
"تقریبا همه میتوانند در برابر فلاکت و بدبختی مقاومت کنند. اگر میخواهی فردی را امتحان کنی, به او قدرت بده." آبراهام لینکولن
"همه دوست دارند که به بهشت بروند, ولی کسی دوست ندارد که بمیرد." جان لوییس
"تجربه اسمی است که افراد به اشتباهاتشان میدهند." اسکار وایلد
همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی . اُرد بزرگ
در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است ، و بینوایی حقیقی خودخواهی . وینه
طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر
فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های خویش دارند . اُرد بزرگ
اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر دهی. وین دایر

افسوس

امروز روز دادگاه بود     ومنصور ميتونست از همسرش جدا بشه.منصور با خودش زمزمه كرد چه دنياي     عجيبيه، دنیای ما. يك روز به خاطر ازدواج با ژاله سر از پا نمي     شناختم وامرو به خاطر طلاقش خوشحالم.
ژاله و منصور 8 سال دوران كودكي رو با هم سپري كرده بودند.انها     همسايه ديوار به ديوار يکديگر بودند ولي به خاطر ورشكسته شدن پدر     ژاله، پدر ژاله خونشونو فروخت تا بديهي هاشو بده و بعد     هم آنها رفتند به شهر خودشون.بعد از رفتن انها منصور چند ماه     افسرده شد. منصور بهترين همبازي خودشو از دست داده بود.
7سال از اون روز گذشت منصور وارد دانشگاه حقوق شد.
دو سه روز بود که برف سنگيني داشت مي باريد منصور كنار پنجره     دانشگاه ايستا ده بود و به دانشجوياني كه زير برف تند تند به طرف     در ورودی دانشگاه مي آمدند نگاه مي كرد. منصور در حالي كه داشت به     بيرون نگاه مي كرد يك آن خشكش زد. ژاله داشت وارد دانشگاه مي شد.
منصور زود     خودشو به در ورودي رساند و ژاله وارد شده نشده بهش سلام كرد ژاله     با ديدن منصور با صدای بلندی گفت:     خداي من منصور خودتي؟؟.بعد سكوتي ميانشان حكم فرما شد منصور سكوت     رو شكست و گفت : ورودي جديدي؟؟ ژاله هم سرشو به علامت تائيد تكان     داد.منصور و ژاله بعد از7 سال دقايقي باهم حرف زدند و وقتي از هم     جدا شدند درخت دوستي كه از قديم ميانشان بود بيدار شد .از اون روز     به بعد ژاله ومنصور همه جا باهم بودند آنها همديگر و دوست داشتند و     این دوستی در مدت کوتاه تبديل شد به يك عشق بزرگ، عشقي كه علاوه بر     دشمنان دوستان رو هم به حسادت وا مي داشتمنصور داشت دانشگاه رو تموم مي كرد وبه خاطر اين موضوع خيلي ناراحت     بود چون بعد از دانشگاه نمي تونست مثل سابق ژاله رو ببينه به همين     خاطر به محض تمام شدن دانشگاه به ژاله پيشنهاد ازدواج داد و ژاله     بي چون چرا قبول كرد.طي پنچ ماه سوروسات عروسي آماده شد ومنصور     ژاله زندگي جديدشونو آغاز كردند. يه زندگي رويايي زندگي كه همه     حسرتشو مي خوردند. پول، ماشين آخرين مدل، شغل خوب، خانه زيبا،     رفتار خوب، تفاهم واز همه مهمتر عشقي بزرگ كه خانه اين زوج خوشبخت     رو گرم مي كرد.
ولي زمانه طاقت ديدن خوشبختي اين دو عاشق را نداشت.
در يه روز گرم تابستان ژاله به شدت تب كرد منصور ژاله رو به     بيمارستانهاي مختلفي برد ولي همه دكترها از درمانش عاجز بودند     بيماري ژاله ناشناخته بود.
اون تب بعد از چند ماه از بين رفت ولي با خودش چشمها وزبان ژاله رو     هم برد. و ژاله رو كور و لال کرد.منصور ژاله رو چند بار به خارج     برد ولي پزشكان انجا هم نتوانستند كاري بكنند.
بعد از اون ماجرا منصور سعي مي كرد تمام وقت آزادشو واسه ژاله     بگذاره ساعتها براي ژاله حرف مي زد براش كتاب مي خوند از آينده     روشن از بچه دار شدن براش مي گفت.
ولي چند ماه بعد رفتار منصور تغیير كرد منصور از اين زندگي سوت و     كور خسته شده بود و گاهي فكر طلاق ژاله به ذهنش خطور مي كرد.منصور     ابتدا با اين افكار مي جنگيد ولي بلاخره تسليم اين افكار شد و     تصميم گرفت ژاله رو طلاق بده.در اين ميان مادر وخواهر منصور آتش     بيار معركه بودند ومنصوررا براي طلاق تحریک می کردند. منصور ديگه     زياد با ژاله نمی جوشید بعد از آمدن از سر كار يه راست مي رفت به     اتاقش.حتي گاهي مي شد كه دو سه روز با ژاله حرف نمي زد.
    


يه شب كه منصور وژاله سر ميز شام بودن منصور بعد از مقدمه چيني ومن     ومن كردن به ژاله گفت: ببین ژاله می خوام یه چیزی بهت بگم. ژاله     دست از غذا خوردن برداشت و منتظر شد منصور حرفش رو بزنه منصور ته     مونده جراتشو جمع کرد و گفت من ديگه نمي خوام به اين زندگي ادامه     بدم يعتي بهتر بگم نمي تونم. مي خوام طلاقت بدم و مهريتم.......     دراينجا ژاله انگشتشو به نشانه سكوت روي لبش گذاشت وبا علامت سر     پيشنهاد طلاق رو پذيرفت.
بعد ازچند روزژاله و منصور جلوي دفتري بودند كه روزي در انجا با هم     محرم شده بودند منصور و ژاله به دفتر طلاق وازدواج رفتند و بعد از     مدتي پائين آمدند در حالي كه رسما از هم جدا شده بودند.منصور به     درختي تكيه داد وسيگاري روشن كرد وقتي ديد ژاله داره مياد به طرفش     رفت و ازش خواست تا اونو برسونه به خونه مادرش.ولي در عين ناباوري     ژاله دهن باز كرده گفت: لازم نكرده خودم ميرم. بعد عصاي نابیناها     رو دور انداخت ورفت.و منصور گیج منگ به تماشاي رفتن ژاله ايستادژاله هم مي ديد هم حرف مي زد منصور گيج بود نمي دونست ژاله چرا اين     بازي رو سرش آورده..؟!؟! منصور با فرياد گفت: من كه عاشقت بودم چرا     باهام بازي كردي..؟!منصور با عصبانيت و بغض سوار ماشين شد و رفت     سراغ دكتر معالج ژاله.
وقتي به مطب رسيد     تند رفت به طرف اتاق دكتر و يقه دكتر و گرفت وگفت:مرد نا حسابی من     چه هيزم تري به تو فروخته بودم.؟ دكتر در حالي كه تلاش مي كرد يقشو     از دست منصور رها كنه منصور رو به آرامش دعوت می كرد بعد از اينكه     منصور کمی آروم شد دكتر ازش قضيه رو جويا شد. وقتي منصور تموم     ماجرا رو تعريف كرد دكتر سر شو به علامت تاسف تكون داد وگفت:همسر     شما واقعا كورو لال شده بود ولي از یک ماه پيش يواش يواش قدرت     بينايي وگفتاريش به كار افتاد و سه روز قبل كاملا سلامتيشو بدست     آورد.همونطور كه ما براي بيماريش توضيحي نداشتيم براي بهبوديشم     توضيحي نداريم.سلامتي اون يه معجزه بود. منصور ميون حرف دكتر پريد     گفت پس چرا به من چيزي نگفت؟؟دكتر گفت: اون مي خواست روز تولدتون     موضوع رو به شما بگه. منصور صورتشو ميان دستاش پنهون كرد و  بی     صدا اشک ریخت فردا روز تولدش بود...
    

    
    

سخني زيبا از پائلو كوئيلو

انسان‌ها به شيوه هنديان بر سطح زمين راه مى‌روند. با يک سبد در جلو و يک سبد در پشت. در سبد جلو, صفات نيک خود را مى‌گذاريم. در سبد پشتي, عيب‌هاى خود را نگه مى‌داريم. به همين دليل در طول زندگى چشمانمان فقط صفات نيک خودمان را مى‌بيند و عيوب همسفرى که جلوى ما حرکت مى‌کند. بدين گونه است که درباره خود بهتر از او داورى مى‌کنيم، غافل از آن که نفر پشت سرى ما هم به همين شيوه درباره ما مى‌انديشد

یکشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۹

حتما : او یک زن است


[تصویر: g161zluya0xyjvpn3eh8.jpg]چتر حمایت او را احساس می کنی...................... زمانی که خواهر توست .....

[تصویر: d3rvfyn1ndsi3c0j6sw6.jpg]
گرمای محبت او را احساس می کنی............... زمانی که دوست توست .....

[تصویر: yqsz9pa8fntvl2dy173r.jpg]
هیجان و عشق او را احساس می کنی............... زمانی که عاشق توست .......

[تصویر: bakefsvmhpe3k9tx7v6.jpg]
پرستش وایثار او را احساس می کنی........... زمانی که مادر توست ....

[تصویر: ov22ogwanth1zov2rr.jpg]
دعای خیر او را احساس می کنی.......... زمانی که مادر بزرگ توست 

[تصویر: 8cukxolns1zv0u89behw.jpg]
وباز هنوز او استقامت دارد ...................

[تصویر: nn57y9tvs3zuh62g4m6.jpg]
قلب او بسیارظریف و شکننده است 

[تصویر: c39ye4ms06ztsjq8ab.jpg]
بسیار شوخ وشیطان ............

[تصویر: 1qx2kswo6ilt386mukji.jpg]
بسیار فریبا ............

[تصویر: 7gp5vhi7frfekfsuiw.jpg]
بسیار بخشنده ..............


[تصویر: d1e6cq11uimh2e08xrqt.jpg]
بسیار خوش آهنگ ..............

[تصویر: kyoj8ityj8h5ao554ncx.jpg]
او یک زن است ................


[تصویر: 8fjv0yjzmd4i7b520kd6.jpg]
او زندگی است

احترام و عشق را

به او احترام بگذار و به او عشق بورز


یک راز حقیقی ...ارزش خوندن این متن به دقایق وقتی هست که شما صرف می کنید

پس سعی کنید این دقایق رو از دست ندید دوستان من...

..

.همه ما خودمان را چنین متقاعد می كنیم كه زندگی بهتری خواهیم داشت اگر:

شغلمان را تغییر دهیم

مهاجرت كنیم

با افراد تازه ای آشنا شویم

ازدواج كنیمفكر میكنیم،‌ زندگی بهتر خواهد شد اگر:

ترفیع بگیریم

اقامت بگیریم

با افراد بیشتری آشنا شویم

بچه دار شویمو خسته می شویم وقتی:

می بینیم رئیسمان ما را درک نمی کند

زبان مشترك نداریم

همدیگر را نمی فهمیم

می‌بینیم كودكانمان به توجه مداوم نیازمندند

بهتر است صبر كنیم ...با خود می گوییم زندگی وقتی بهتر خواهد شد كه :

رئیسمان تغییر كند

شغلمان را تغییر دهیم

به جای دیگری سفر كنیم

به دنبال دوستان تازه ای بگردیم

همسرمان رفتارش را عوض كند

یك ماشین شیك تر داشته باشیم

بچه هایمان ازدواج كنند

به مرخصی برویم

و در نهایت بازنشسته شویم ...حقیقت این است كه برای خوشبختی، هیچ زمانی بهتر از همین الآن وجود ندارد.اگر الآن نه، پس كی؟زندگی همواره پر از چالش است.

و مشکلات تمامی نخواهند داشت!بهتر این است كه این واقعیت را بپذیریم و تصمیم بگیریم كه با وجود همه این مسائل،

شاد و خوشبخت زندگی كنیم.بعضی وقت ها ...به خیالمان می رسد كه زندگی، همان زندگی دلخواه، موقعی شروع می شود كه موانعی كه سر راهمان هستند، كنار بروند:

مشكلی كه هم اكنون با آن دست و پنجه نرم می كنیم

كاری كه باید تمام كنیم

زمانی كه باید برای كاری صرف كنیم

بدهی‌هایی كه باید پرداخت كنیم

و ...

بعد از آن زندگی ما، زیبا و لذت بخش خواهد بود!بعد از آنكه همه ی این ها را تجربه كردیم، تازه می فهمیم كه زندگی، همین چیزهایی است كه ما آن ها را موانع می‌شناختیم!این بصیرت به ما یاری میدهد تا دریابیم كه جاده‌ای اختصاصی بسوی خوشبختی وجود ندارد.

خوشبختی، خود همین جاده ایست که ما را به زندگی و آینده هدایت می کند.

تو رو خدا بیائید از هر لحظه زندگی لذت ببریم.برای آغاز یك زندگی شاد و سعادتمند لازم نیست كه در انتظار بنشینیم:

فارغ التحصیل شویم

به دوران دانشگاه برگردیم

به دوران کودکی برگردیم

وزنمان را كاهش دهیم

وزنمان را افزایش دهیم

شروع به كار کنیم

مهاجرت کنیم

دوستان تازه ای پیدا کنیم

ازدواج کنیم

فرزند به دنیا بیاوریم

یک خانه شیک بسازیم

شروع تعطیلات فرا برسد

صبح جمعه بیاید

در انتظار دریافت وام جدید باشیم

یك ماشین نو بخریم

بازپرداخت قسط ها به اتمام برسد

برنده یک مسابقه میلیونی شویم

مشهور و سرشناس شویم

بهار بیاید

تابستان از راه برسد

پاییز را تجربه کنبم

زمستان را به امید بهار دلخوش کنیم

اول برج ...

پخش فیلم مورد نظرمان از تلویزیون

سفرهای خارجی

مردن

تولد مجدد !

و...امــــــــــا ...خوشبختی یك سفر است، نه یك مقصد ...هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد.زندگی كنید و از حال لذت ببرید.اكنون فكر كنید و سعی كنید به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1. پنج نفر از ثروتمندترین مردم جهان را نام ببرید ؟

2. برنده‌های پنج جام جهانی آخر را نام ببرید ؟

3. آخرین ده نفری كه جایزه نوبل را بردند چه كسانی هستند ؟

4. آخرین ده بازیگر برتر اسكار را نام ببرید ؟نمیتوانید پاسخ دهید؟

نسبتاً مشكل است، اینطور نیست؟

نگران نباشید، هیچ كس این اسامی را به خاطر نمی آورد.

پس شما چیزی را از دست نداده اید.چـــــــــون :روزهای تشویق به پایان می رسد!

نشان های افتخار خاك می گیرند!

برندگان به زودی فراموش میشوند!

و حتی بهترین ها هم آخر می میرند!اكنون به این سؤالها پاسخ دهید:

1. نام سه معلم خود را كه در تربیت شما مؤثر بوده‌اند، بگویید ؟

2. سه نفر از دوستان خود را كه در مواقع نیاز به شما كمك كرده اند، نام ببرید ؟

3. افرادی كه با مهربانی هایشان احساس گرم زندگی را به شما بخشیده‌اند، به یاد بیاورید ؟

4. پنج نفر را كه از هم صحبتی با آن ها لذت می برید، نام ببرید ؟حالا ساده تر شد، اینطور نیست؟افرادی كه به زندگی شما معنی بخشیده‌اند، ارتباطی با "ترین‌های دنیا" ندارند،

ثروت بیشتری ندارند، بهترین جوایز را نبرده‌اند ...ولــــــــــی ...آنها كسانی هستند كه به فكر شما هستند، مراقب شما هستند،

همان هایی كه در همه ی شرایط، كنار شما می مانند ...كمی بیاندیشید. زندگی خیلی كوتاه است

حتی کوتاه تر از اینکه مفهوم واژه های این ایمیل را بخاطر سپردیدشما در كدام لیست قرار دارید؟

نمی دانید؟

اجازه دهید كمكتان كنم.

شما در زمره ی ترین‌های دنیا نیستید ...امــــــــــا ...شما از جمله دوستانی هستید كه برای در میان گذاشتن این راز در خاطر من بودید

و برای تقسیم تمام شادیها نیز در خاطرم خواهید ماند

فقط همینموفق باشید و شاد و باانگیزه

فراموش نكنید


مردی مقابل گل فروشی ایستاد.او می خواست دسته گلی برای مادرش که در شهر دیگری بود سفارش دهد تا برایش پست شود .وقتی از گل فروشی خارج شد ٬ دختری را دید که در کنار درب نشسته بود و گریه می کرد. مرد نزدیک دختر رفت و از او پرسید : دختر خوب چرا گریه می کنی ؟دختر گفت : می خواستم برای مادرم یک شاخه گل بخرم ولی پولم کم است . مرد لبخندی زد و گفت :با من بیا٬ من برای تو یک دسته گل خیلی قشنگ می خرم تا آن را به مادرت بدهی.وقتی از گل فروشی خارج می شدند دختر در حالی که دسته گل را در دستش گرفته بود لبخندی حاکی از خوشحالی و رضایت بر لب داشت. مرد به دختر گفت : می خواهی تو را برسانم ؟ دختر گفت نه ، تا قبر مادرم راهی نیست!مرد دیگرنمی توانست چیزی بگوید٬ بغض گلویش را گرفت و دلش شکست. طاقت نیاورد٬ به گل فروشی برگشت٬ دسته گل را پس گرفت و ۲۰۰ کیلومتر رانندگی کرد تا خودش آن را به دست مادرش هدیه بدهد.شکسپیر می گوید: به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم برای تابوتم می آوری، شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کنراستي شما چي از زندگي فهمــيده ايد ؟


 
-فهمــیده ام که باز کردن پاکت شیر از طرفی که نوشته
" از این قسمت باز کنید" سخت تر از طرف دیگر است . 54 ساله


-فهمــیده ام که هیچ وقت نباید وقتی
دستت تو جیبته روی یخ راه بری . 12 ساله


-فهمــیده ام که نباید بگذاری حتی یک روز هم بگذرد
بدون آنکه به زنت بگویی " دوستت دارم" . 61 سال


-فهمــیده ام که اگر عاشق انجام کاری باشم،
آن را به نحو احسن انجام می دهم . 48 ساله


-فهمــیده ام که وقتی گرسنه ام نباید به سوپر مارکت بروم . 38 ساله


-فهمــیده ام که می شود دو نفر دقیقا به یک چیز نگاه کنند
ولی دو چیز کاملا متفاوت ببینند. 20 ساله


-فهمــیده ام که وقتی مامانم میگه
" حالا باشه تا بعد " این یعنی " نه" . 7 ساله


" در زندگی فهمیده ام که""

-فهمــیده ام که من نمی تونم سراغ گردگیری میزی که
آلبوم عکس ها روی آن است بروم و مشغول تماشای عکس ها نشوم. 42 ساله


-فهمــیده ام که بیش تر چیزهای که باعث نگرانی من می شوند
هرگز اتفاق نمی افتند . 64 ساله


-فهمــیده ام که وقتی مامان و بابا سر هم دیگه داد می زنند ،
من می ترسم . 5 ساله


-فهمــیده ام که اغلب مردم با چنان عجله و شتابی به سوی داشتن یک
"زندگی خوب"حرکت می کنند که از کنار آن رد می شوند . 72ساله


-فهمــیده ام که وقتی من خیلی عجله داشته باشم ،
نفر جلوی من اصلا عجله ندارد . 29 ساله


-فهمــیده ام که بیش ترین زمانی که به مرخصی احتیاج دارم
زمانی است که از تعطیلات برگشته ام . 38 ساله


-فهمــیده ام که مدیریت یعنی: ایجاد یک مشکل - رفع همان مشکل
و اعلام رفع مشکل به همه. 34 ساله


-فهمــیده ام که اگر دنبال چیزی بروی بدست نمی آوری ،
باید آزادش بگذاری تا به سراغت بیاید . 29 ساله


-فهمــیده ام که در زندگی باید برای رسیدن به اهدافم تلاش کنم
ولی نتیجه را به خواست خدا بسپارم و شکایت نکنم. 29 ساله


-فهمــیده ام که عاشق نبودن گناه است. 31ساله


-فهمــیده ام هر چیز خوب در زندگی یا غیر قانونی است و یا غیر اخلاقی و
یا چاق کننده


-فهمــیده ام مبارزه در زندگی برای خواسته هایت زیباست...
اما تنها در کنار کسانی که دوستشان داری و دوستت دارند! 27 ساله

-در زندگى فهمــیده ام در فکر عوض کردن همسرم نباشم....
خودمو عوض کنم و وفق بدم به موقعیتها و مراحل مختلفه زندگیم
تا بتونم با بینش واضح زندگیم رو با خوشحالى و سرور ادامه بدم.


-هر کسى مسئول خودش هست، هرکسى
تو قبر خودش میخوابه، من باید آدم درستى باشم. 42 ساله


-فهمــیده ام که وقتی طرف مقابل داد میزند صدایش به گوشم نمیرسد
بلکه از ان رد می شود. 50ساله


-فهمــیده ام هرکس فقط و فقط به فکر خودشه، مرد واقعی اونه که همیشه
و در همه حال به شریکش هم فکر کنه بی منت. 35 ساله


-فهمــیده ام برای بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشتی باید
بری کاری رو انجام بدی که تا بحال انجامش نداده بودی ! 36 ساله


نقل قولهای از افراد متفاوت از کتاب
 
راستی شما چی از زندگی فهمــیده اید ؟

پنجشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۹

آرزوهایی که حرام شدند


 شل سیلوراستاین
 
آرزوهایی که حرام شدند


جادوگری که روی درخت انجیر زندگی میکند
به لستر گفت: یه آرزو کن تا برآورده کنم
لستر هم با زرنگی آرزو کرد
دو تا آرزوی دیگر هم داشته باشد

بعد با هر کدام از این سه آرزو
سه آرزوی دیگر آرزو کرد
آرزوهایش شد نه آرزو با سه آرزوی قبلی
بعد با هر کدام از این دوازده آرزو
سه آرزوی دیگر خواست
که تعداد آرزوهایش رسید به ۴۶ یا ۵۲ یا...
به هر حال از هر آرزویش استفاده کرد
برای خواستن یه آرزوی دیگر
تا وقتی که تعداد آرزوهایش رسید به...
پنچ میلیارد و هفت میلیون و ۱۸ هزار و ۳۴ آرزو 
بعد آرزو هایش را پهن کرد روی زمین و شروع کرد به کف زدن و رقصیدن
جست و خیز کردن و آواز خواندن
و آرزو کردن برای داشتن آرزوهای بیشتر
بیشتر و بیشتر
در حالی که دیگران میخندیدند و گریه میکردند
عشق می ورزیدند و محبت میکردند
لستر وسط آرزوهایش نشست
آنها را روی هم ریخت تا شد مثل یک تپه طلا
و نشست به شمردنشان تا .......
پیر شد
و بعد یک شب او را پیدا کردند در حالی که مرده بود
و آرزوهایش دور و برش تلنبار شده بودند
آرزوهایش را شمردند
حتی یکی از آنها هم گم نشده بود
همشان نو بودند و برق میزدند
بفرمائید چند تا بردارید
به یاد لستر هم باشید
که در دنیای سیب ها و بوسه ها و کفش ها
همه آرزوهایش را با خواستن آرزوهای بیشتر حرام کرد

گاه آنچه امروز داریم و از آن لذت نمی بریم آرزوهای دیروزمان هستند 

چهارشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۹

به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر

به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر سفر نکنی،
اگر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی،
به آرامی آغاز به مردن می کنی،
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند،
به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر، بده عادات خود شوی،
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی،
اگر روزمرگی را تغییر ندهی،
اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی،
تو به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارند و ضربان قلبت را تندتر می کند، دوری کنی،
تو به آرامی آغاز به مردن می کنی،
اگر هنگامی که با شغلت و با عشقت شاد نیستی آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی و اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگی ات ورای مصلحت اندیشی بروی،
 
امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!
امروز کاری کن!
نگذار که با آرامی بمیری،
شادی را فراموش نکن.

..:: بهترین دوست ::..
پیرمرد به من نگاه کرد و پرسید ... چند تا دوست داری؟ ... گفتم چرا بگم ده یا بیست تا... جواب دادم فقط چند تایی
پیرمرد آهسته و درحالی که سرش را تکان می داد گفت:
تو آدم خوشبختی هستی که این همه دوست داری
ولی در مورد آنچه که می گویی خوب فکر کن
خیلی چیزها هست که تو نمی دونی
 دوست فقط اون کسی نیست که تو بهش سلام می کنی
دوست دستی است که تو را از تاریکی و ناامیدی بیرون می کشد
درست هنگامی که دیگرانی که تو آنها را دوست می نامی سعی دارند تو را به درون آن بکشند
دوست حقیقی کسی است که نمی تونه تو را رها کنه
صدائیه که نام تو را زنده نگه می داره
حتی زمانی که دیگران تو را به فراموشی سپرده اند
اما بیشتر از همه دوست یک قلب است
یک دیوار محکم و قوی در ژرفای قلب انسان ها
جایی که عمیق ترین عشق ها از آنجا می آید!
پس به آنچه می گویم خوب فکر کن
زیرا تمام حرفهایم حقیقت است
و فرزندم یکبار دیگر جواب بده
چند تا دوست داری؟
سپس ایستاد و مرا نگریست
در انتظار پاسخ من
با مهربانی گفتم
اگرخوش شانس باشم... فقط یکی
و آن تویی!
بهترین دوست کسی است که شانه هایش را به تو می سپارد
در تنهائیت تو را همراهی می کند
و در غمها تو را دلگرم می کند
کسی که اعتمادی را که به دنبالش هستی به تو می بخشد
وقتی مشکلی داری آن را حل می کند
و هنگامی که احتیاج به صحبت کردن داری
به تو گوش می سپارد
و بهترین دوستان عشقی دارند که نمی توان توصیف کرد
غیرقابل تصور است